ประวัติย่อ

 
ดร.อุไร อนันตสิน

• ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ (TWIN) องค์กรสาธารณประโยชน์

• ผู้อบรมการสอบใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัยภาษาไทย

• ครูสอนภาษาไทย

Politik

วุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ประสบการณ์และผลงาน

- ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ( ปทุมวัน บางรัก สาทร ) กรุงเทพมหานคร (28 มีนาคม 2562)

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตปทุมวัน (27 สิงหาคม 2554 - 28 สิงหาคม 2557)

- คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร